Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025

Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025

Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on kertoa, miten Ritajärven luonnonsuojelualueella turvataan luonnonarvot ja mahdollistetaan virkistyskäyttö.

 

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisprosessi

Hoito- ja käyttösuunnitelman ovat laatineet Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun Jani Hanhijärvi ja Katariina Pylsy. Luonnonsuojelualueen perustamisesta ja kehittämisestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisesta käytiin vuoden 2015 aikana Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun johdolla useita keskusteluita ja järjestettiin yhteispalavereita. Asiaa on käsitelty tiiviisti paitsi Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa myös Sastamalan kaupungin toimielimissä.

Elokuussa 2015 järjestettiin kaikille avoin keskustelutilaisuus Hornion vanhalla koululla, lähellä Ritajärven luonnonsuojelualuetta. Tilaisuudessa oli mukana useita sidosryhmiä, mm. Vammalan Retkeilijät ry., Vammalan Urheilukalastajat ry., Sastamalan Kylät ry., karkkulaisia eräopasopiskelijoita sekä paikallisia asukkaita.

Lisäksi Ritajärven luonnonsuojelualueen kehittämisestä on keskusteltu mm. Vammalan ammattikoulun (Klaus Kaikkonen ja Hannu Ränsi), Vammalan lukion (rehtori Anni Virnes), Muistolan alakoulun (rehtori Mikko Tokola), Sastamalan 4H-yhdistyksen (Outi Jokela), Sastamalan partiolaisten (Tyrvään Metsänpojat, Pekka Uurto ja Kiikan Leiripeikot, Elina Hituri) ja Pirkanmaan maakuntamuseon (arkeologi Vadim Adel) kanssa. Alueen luontotyyppejä on maastossa tarkasteltu luontokartoittajien (Kaija Helle ja Vesa Salonen) kanssa. Keskustelua Ritajärven alueesta on viritetty myös paikallislehtien palstoilla, jossa alueen kehittämispotentiaali on tuotu hyvin esiin.

Alueen historiasta ja sen vaiheista on haastateltu kotiseutuneuvos Esko Pietilää, musiikinopettaja Urpo Vuorenojaa, kansanedustaja Timo Roosia ja maanviljelijä Alpo Karvaa. Lisäksi on oltu yhteydessä Turun maakunta-arkistoon (Auli Kattelmäki), Sastamalan seudun museoon (amanuenssi Marja Hänninen-Tolvi) ja Maanmittauslaitokseen (Henna Rajapuro). Kaiken kaikkiaan Ritajärven luonnonsuojelualueen kehittämiseen on osallistutettu moni taho mielipiteineen, jolloin on saatu hyvä kokonaiskuva alueen tulevaisuudesta.

 

Kehittämistavoitteet

Ritajärven luonnonsuojelualueen kehittämisen tavoitteet on johdettu alueen rauhoitusmääräyksistä sekä virkistys- ja luontoarvoista. Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on yhdistää alueen luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö.

Kuten rauhoituspäätöksessäkin todetaan, metsänhakkuu- ja hoitotyöt, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen lukuun ottamatta marjojen ja sienten poimimista, on kielletty. Lähes koko luonnonsuojelualue jätetään siis kehittymään luonnontilassa. Sen sijaan tästä poikkeavia hoitotoimenpiteitä voivat olla jonkin harvinaisemman kasvin elinympäristön parantaminen, johon voi kuulua esimerkiksi muiden kasvien poistoa.

Virkistyskäytön edistämiseksi Ritajärven luonnonsuojelualueella tehdään rauhoituspäätöksen mahdollistamia toimenpiteitä. Retkeilyalueen kehittämisessä tavoitteena on luonnonarvoihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten minimoiminen. Tärkeässä roolissa on mm. retkeilyreittien kunnossapito (esimerkiksi pitkospuiden ja portaiden rakentaminen) ja retkeilijöiden ohjaus opasteiden avulla. Tällöin kyetään parhaiten estämään luonnonsuojelualueen maaston turha kuluminen.

Alueen kehittäminen tukee myös Sastamalan kaupungin strategiaa, jonka peruspilareita ovat mm. vetovoiman vahvistaminen ja elämänhallinnan edistäminen. Koska alue on luonnonarvoiltaan harvinaislaatuinen ja maisemiltaan poikkeuksellisen upea.

 

Seuranta ja vastuutahot

Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun vastuualue on organisoinut vuoden 2011 METSO-inventoinnin sekä vastannut Ritajärven luonnonsuojelualueen hakuprosessista ja alueen kokonaissuunnittelusta. Luonnonsuojelualueen suunnittelu-, hoito- ja ylläpitovastuu on jatkossakin ko. taholla. Yhteistyötahoina ovat hoito- ja ylläpitotoimissa muun muassa työvoiman palvelukeskus Työteekki, Sastamalan kaupungin Tilakeskus ja liikuntapalvelut sekä kolmannen sektorin toimijat. Aluetta markkinoidaan yhteistyössä Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n kanssa. Luonnonsuojelualueen tilaa seurataan ja rauhoitusmääräysten noudattamista valvotaan Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa.

Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kymmenen vuoden välein. Jos alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta poikkeaminen osoittautuu tarpeelliseksi, haetaan poikkeamiseen lupaa Pirkanmaan Ely-keskukselta.

A Mäntymaisema takakanteen