Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Rauhoituspäätös

Kunnilla oli vuosina 2010-2011 mahdollisuus hakea ympäristöministeriöltä rahoitusta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) kohteiden inventointiin omistamissaan metsissä ja siinä yhteydessä metsien luonnonarvojen säilyttämistä tukevaan metsien käytön tai luonnonhoidon suunnitteluun. Näiden inventointien tavoitteena oli löytää kuntien omistamista metsistä METSO-ohjelman  luonnontieteelliset valintaperusteet täyttävät alueet ja esittää niille tarpeelliset suojelu- ja hoitotoimenpiteet.

Myös Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun osaprosessi haki vuonna 2010 rahoitusta kymmenen ensimmäisen kunnan joukossa. Rahoitusta myönnettiin 21 500 euroa, jolla toteutettiin metsien inventointi Ramboll Finland Oy:n toimesta. METSO-kriteerit täyttävä elinympäristökokonaisuus löytyi mm. Ritajärven alueelta.

Sastamalan kaupungin maaseutulautakunta oli Eero Mäki-Tanilan ja Katariina Pylsyn esityksestä päättänyt hakea jo 29.11.2011 Ritajärveä luonnonsuojelualueeksi (87,4 ha). Myönteisestä päätöksestä huolimatta asia jäi hautumaan Ely-keskukseen muutamaksi vuodeksi, kunnes maaseutulautakunta päätöksellään 1.10.2014 haki 127,2 hehtaarin suuruisen määräalan suojelemista Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) puitteissa. Määräala sijaitsee Sastamalan kaupungin Heinosen kylässä sijaitsevilla tiloilla Paavinhattu RN:o 1:39 ja Louhi RN:o 3:21.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on maksanut kiinteistön omistajalle 282 900 euroa korvausta rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Korvaus maksettiin korottomana yhdessä erässä sen jälkeen, kun päätös sai lainvoiman. Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta annettiin 4.3.2015.

 


 

Ritajärven luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset

 

Sallittua

• liikkuminen jalan ja hiihtäen,

• marjojen ja ruokasienten poimiminen.

 

Rajoitettua

• avotulenteko sille osoitetuilla nuotiopaikoilla.

 

Kiellettyä

• metsänhakkuu- ja hoitotyöt, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvin osien ottaminen ja vahingoittaminen lukuun ottamatta marjojen ja sienten poimimista,

• maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen,

• selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen,

• liikkuminen moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä,

• leiriytyminen ja roskaaminen,

• metsästys,

• samoin kaikki muu toiminta, joka vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuteen ja eläimistöön.