Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle, ranta-alueelle tai haja-asutusalueelle kannattaa käydä jo hankkeen alkuvaiheessa rakennusvalvontayksikössä selvittämässä mahdollisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuus.

Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueellakin silloin, kun aiotaan rakentaa määräysten vastaisesti.
Jos rakennuspaikka on suunnittelutarvealueella tarvitaan suunnittelutarveratkaisu. Sastamalassa suunnittelutarvealueet on määritelty rakennusjärjestyksen liitekartassa. Suunnittelutarveratkaisuissa menetellään kuten poikkeusluvassa. 

Poikkeamislupapäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • Hakemuslomake, saa rakennusvalvonnasta
  • Ote pohja- tai rekisterikartasta, jos rakennuspaikka on asemakaava-alueen ulkopuolella
  • Asemakaavaote, jos tontti on asemakaava-alueella
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta tai muusta perusteesta (esim. valtakirja tai esisopimus) hakea poikkeamista
  • Asemapiirros rakennushankkeesta (asemapiirroksesta tulee selvitä rakennusten sijainti, kerrosala, kerrosluku, tieliittymät, jätevesien käsittely, naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet)
  • Jos on kyse kaavamääräyksestä poikkeamisesta, kopioita rakennuspiirustuksista, joista poikkeaminen selviää
  • Selvitys viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajien tai haltijoiden kuulemisesta.
  • Hakemuksessa on esitettävä arvio rakennushankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemus jätetään kaavoituksen toimistoon kaupungintalolle. Ympäristölautakunta käsittelee ja tekee päätökset hakemuksiin.

Perittävät maksut:

Rakennusvalvonnan taksa 1.8.2020

Ympäristökeskuksen ohje poikkeamisluvan hakemisesta ranta-alueella sekä poikkeamisluvan myöntämisen edellytykset

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakulomake


Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus


Suomen rakentamismääräyskokoelma