Ohje vaikutusten ennakkoarvioinnista (EVA) päätöksenteon valmistelussa - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Ohje vaikutusten ennakkoarvioinnista (EVA) päätöksenteon valmistelussa

Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan kunnallisessa päätöksenteossa päätösesitysten vaikutusten arviointia etukäteen. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat suoraan tai välillisesti kuntalaisiin, yritystoimintaan ja työllisyyteen, kaupungin organisaatioon ja henkilöstöön, kunnan ja kuntalaisten talouteen sekä ympäristöön ja ilmastoon.

Vaikutusten ennakkoarviointi tehdään, jos päätös koskee

 • merkittävää määrää kuntalaisia ja/tai päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia tietylle ihmisryhmälle (esimerkiksi ikäryhmä, sukupuoli, kulttuuritausta tai väestöryhmän sisällä jokin alaryhmä, johon vaikutukset erityisesti kohdistuvat; terveyden, toimintakyvyn, tulojen, varallisuuden, koulutuksen, ammattiaseman, työllisyyden perusteella) tai alueelle (asuinpaikka),
 • kaupungin henkilöstöä
 • kustannusvaikutuksiltaan merkittävää (pääsääntöisesti vähintään 100.000 euron) hankintaa tai investointia tai taloudellisesti pitkäkestoista vaikutusta
 • yritystoiminnan edellytyksiä
 • merkittäviä työllisyysvaikutuksia
 • kunnallista palvelua koskevaa linjausta tai suunnitelmaa; palveluverkon muutos, palvelujen järjestämisen muutos
 • strategiaa ja tavoitteita
 • tarpeen mukaan, kun vastataan lausuntoihin, esityksiin tai kirjeisiin.

Vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä päätöksissä, jotka koskevat yksilöä, oikaisuvaatimusta, viran tai toimen täyttämistä, tai ovat tiedoksi merkittäviä, taikka joissa vaikutusten arviointi ei muusta perustellusta syystä ole tarpeen. Perusteltu syy kirjataan päätösesityksen valmistelutekstiin.

Arviointi tehdään seuraavista näkökulmista:

 1. kuntalaiset,
 2. yritykset ja työllisyys,
 3. organisaatio ja henkilöstö,
 4. talous, sekä
 5. ympäristö ja ilmasto.

Näkökulmissa hyödynnetään jäljempänä olevassa taulukossa mainittuja arviointikriteerejä tai -tekijöitä tarpeellisilta osin.

Arvioinnissa käytetään apuna oheista taulukkoa. Arvioinnin yhteenveto ja johtopäätökset sisällytetään asian valmistelutekstiin, selosteosaan tai itse päätökseen. Mikäli arviointi sisältää huomattavan määrän eri näkökulmiin sisältyvien tekijöiden vaikutusten arviointia, se liitetään lisäksi erilliseksi liiteaineistoksi. Mikäli päätöksenteon valmistelussa on teetetty ulkopuolisen arvioitsijan tekemä laaja arviointi, se liitetään valmistelutekstin oheismateriaaliksi.

Asian esittelijä tai valmistelija päättää ennakkoarvioinnin tarpeellisuudesta ottaen huomioon edellä mainitut linjaukset. Päätöksen vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä päätöksestä riippuen.

Vaikutusten ennakkoarviointilomake