Ohje luottamushenkilöille suoritettavasta palkkiosta luottamustoimen hoitamiseen liittyen. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Luottamushenkilöiden palkkiot sekä ansionmenetys-, matkakustannus- ja muut korvaukset

Ohje 1.6.2017

Ohje perustuu Sastamalan kaupunginvaltuuston 13.3.2017 pykälässä 4 hyväksymiin Sastamalan kaupungin hallintosäännön määräyksiin.

1. Soveltamisala

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu työvälineiden käytöstä, sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvaus ja päivärahaa tämän ohjeen mukaisesti.

2. Kokouspalkkio

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritettavat kokouspalkkiot / kokous:

1. Valtuusto ja sen valiokunnat, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus ja sen jaostot 90 €
2. Lauta- ja johtokunnat, näiden jaostot, toimikunnat ja muut toimielimet 70 €
3. Nuorisovaltuusto 40 €

4. Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja neuvottelukunnat
(kokouspalkkio maksetaan kaupungin nimeämille edustajille)

70 €
5. Valtuustoindot ja -seminaarit sekä kaupunginhallituksen iltakoulut 50 €

Kokouspalkkio maksetaan myös kaupungin järjestämistä muista kuin varsinaisista kokouksista, esimerkiksi neuvottelusta, katselmuksesta ja muusta tilaisuudesta, jossa henkilö edustaa kaupunkia. Edellytyksenä on pöytäkirjan tai muistion laatiminen. Kokouspalkkiota ei makseta seminaareista, informaatio- tai koulutustilaisuuksista (poikkeuksena valtuuston seminaarit ja infotilaisuudet sekä kaupunginhallituksen iltakoulut).

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 % korotettuna. Tätä korotusta ei kuitenkaan makseta puheenjohtajatehtävästä, josta puheenjohtaja saa tämän säännön 4 kohdan mukaan vuosipalkkiota.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle.

Asiantuntijat kutsuu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksiin hallintojohtaja tai konsernilakimies ja muiden toimielinten osalta puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri.

3. Samana päivänä pidetyt kokoukset ja tilaisuudet

Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

4. Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi vuosi-palkkiot seuraavasti:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2 500 €
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 500 €
tarkastuslautakunnan puhjeenjohtaja 600 €
kaupunginhallituksen puheenjohtaja 5 000 €
kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 500 €
kaupunginhallituksen jäsen 200 €
henkilöjaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, keskusvaalilautakunnan,
ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan,
sivistyslautakunnan, Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja
600 €

Mikäli tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

5. Vaalilautakuntien palkkiot

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä 20 € / tunti. Puheenjohtajalle suoritetaan tuntikorvaus vaalien valmistelutyöstä.

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 pykälän mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

6. Luottamushenkilösihteerin palkkio

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosenttia korotettuna.

7. Toimituspalkkiot

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion.

8. Ansionmenetyskorvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.

Tuntikorvauksen enimmäismäärä 25 € / tunti
Todistusta ja selvitystä ei vaadita (vain kirjallinen vakuus),
jos korvaus on enintään
15 € / tunti

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- ja muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista todellisista kustannuksista.

Luottamushenkilö on oikeutettu ansionmenetyskorvaukseen sellaisesta luottamustehtävän hoitamiseen liittyvästä tilaisuudesta, josta kokouspalkkiota ei makseta.

9. Pöytäkirja tai muistio palkkioperusteina

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai tilaisuuksista laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain tai muina mahdollisesti erikseen määrättyinä aikoina.

10. Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.

Kokousmatkoista aiheutuneet matkakustannukset korvataan kodin ja kokouspaikan väliltä.  Korvauksen tulee perustua todellisuuteen. Kilometrikorvausta autolla ei suoriteta, mikäli luottamushenkilö on esimerkiksi kulkenut toisen luottamushenkilön kyydissä. Luottamushenkilön omia työmatkakustannuksia ei saa sisällyttää kokousmatkan korvaukseen.

Matkakustannusten korvaamista varten kunkin kokouksen osalta hankitaan luottamushenkilöiltä tiedot ja kirjallinen allekirjoitus.

11. Korvaukset laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä

Luottamushenkilöt käyttävät pääsääntöisesti omia laitteitaan ja tietoliikenneyhteyksiään paperittomaan kokousmenettelyyn. Näiden käyttämisestä luottamushenkilölle suoritetaan kulukorvausta 30 € / kk.

Mikäli luottamushenkilöllä ei ole käytössä omia laitteita eikä hänellä ole mahdollisuutta niitä hankkia, kaupunki hankkii laitteen (tablet-laite) ja järjestää tietoliikenneyhteyden (gsm-dataliittymä). Kiinteä liittymä hankitaan vain siinä tapauksessa, että alueella ei ole riittävää mobiilikuuluvuutta.

12. Ansionmenetyslomakkeet

Tämän ohjeen liitteenä on

  • luottamushenkilön ansionmenetyksen korvaushakemus (työnantajan todistus)
  • luottamushenkilön kirjallinen vakuutus ansionmenetys/kustannusten korvaus (oma vakuutus)

Luottamushenkilön tulee toimittaa ohessa olevalla lomakkeella tai työn-antajan omalla lomakkeella ansionmenetyskorvaushakemus. Työn-antajan tulee allekirjoittaa lomake.

Luottamushenkilön hakiessa ansionmenetystä omalla vakuutuksella, tulee luottamushenkilön itse täyttää lomake huolellisesti. Selvityksessä tulee mainita, mistä ansionmenetys on aiheutunut sekä kellonajat.

Ansionmenetyskorvaushakemukset tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa ansionmenetyksestä toimielimen sihteerille. Lautakunnan sihteeri tarkastaa ja allekirjoittaa ansionmenetyskorvaushakemukset hyväksymismerkinnöin.

Virallisesti todistan, että tämä luottamushenkilöiden palkkiot sekä ansionmenetys-, matkakustannus- ja muut korvaukset -sääntö on Sastamalan kaupunginvaltuuston päätöksen 15.5.2017 pykälän 22  mukainen.

Sastamala 29.5.2017        

Tapio Rautava
hallintojohtaja

Luottamushenkilön ansionmenetyksen korvaushakemus (työnantajan todistus)
luottamushenkilön kirjallinen vakuutus ansionmenetys/kustannusten korvaus (oma vakuutus)