Vammaisneuvoston toimintasääntö - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vammaisneuvoston tarkoitus

Kaupunginhallitus asettaa kuntalain 28 pykälän mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvoston. Vammaisneuvosto on Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään on vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kaupunginhallitus huolehtii vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on

  1. seurata yhteiskunnallista suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä vammaisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksien ja tasa-arvon edistämiseksi;
  2. tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä antaa lausuntoja kysymyksistä jotka liittyvät vammaisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja tasa-arvoon;
  3. edistää vammaisten henkilöiden heidän järjestöjensä ja viranomaisten yhteistyötä sekä toimia vammaisten kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi heitä koskevissa asioissa.

Vammaisneuvosto on neuvotteleva eli lausuntoja, aloitteita ja esityksiä tekevä yhteistyöelin, mutta sillä ei ole talous- eikä päätäntävaltaa.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvoston kokoonpano

Sastamalan vammaisneuvoston muodostavat Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan hallituksien nimeämät edustajat. Vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana.

Vammaisneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä edustus alueella toimivista vammaisjärjestöistä. Jokainen vammaisjärjestö valitsee keskuudestaan yhden edustajan ja varaedustajan vammaisneuvostoon. Sastamalan kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon viisi (5) edustajaa ja heille varaedustajat ja Punkalaitumen kunnanhallitus yhden (1) edustajan ja hänelle varaedustajan. Kaupungin ja kunnan nimeämät edustajat edustavat vammaisneuvoston toiminnan kannalta merkittäviä tahoja. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka edustaa järjestöjä, ja varapuheenjohtajan, joka nimetään kaupungin edustajista. Lisäksi vammaisneuvosto kutsuu edustajan nuorisovaltuustosta.

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan työryhmän, jonka tarkoituksena on suunnitella, tutustua ja valmistella vammaisneuvoston käsittelyyn tulevia asioita, sekä seurata vammaispolitiikan kehittymistä. Valmistelevaan työryhmään valitaan viisi (5) edustajaa järjestöistä ja kaksi (2) kaupunkia/kuntaa edustavaa jäsentä. Vammaisneuvoston puheenjohtaja toimii myös valmistelevan työryhmän puheenjohtajana. Työryhmä voi tarvittaessa antaa vammaisneuvoston puolesta lausuntoja. Työryhmä kuulee ja kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa asiantuntijoita.

Vammaisneuvoston ja sen valmistelevan työryhmän sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden nimeämä viranhaltija.

Tämä päivitetty toimintasääntö astuu voimaan 15.6.2017.