Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Tilinpäätös 2019 - kaupunginjohtajan katsaus

Talouden kehitys

Kymmenen vuotiaan Sastamalan kaupungin vuosi 2019 oli tapahtumarikas, mutta taloudellisesti raskas. Tilikaudelta tuli 5,2 miljoonaa euroa alijäämää. Vuoden 2019 verotilitykset jäivät noin 3 miljoonaa euroa ennakoitua heikommiksi. Tämä johtui tulorekisterin käyttöönotto-ongelmista, verokorttiuudistukseen liittyvästä kertymämuutoksesta ja muutenkin ennustettua heikommasta verotulokehityksestä. Huolestuttavaa oli myös nettomenojen 3,5 % kasvu. Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 13,8 miljoonaa euroa, mikä on normaalia investointitasoa selkeästi suurempi.  

Kaupungin lainamäärä oli 61,6 milj. euroa (n.2500 €/as). Alhaisen korkotason johdosta rahoitustuotot olivat hieman rahoitusmenoja korkeammat.  

Merkittävät investoinnit

Tilakeskuksen investoinnit olivat yhteensä 7,4 miljoonaa euroa, josta Vareliuksen koulun rakentaminen yksistään vei 5,7 miljoonaa euroa. Koulu valmistui helmikuussa 2020, jonka jälkeen käynnistyi vanhan koulun purku sekä liikuntahallin rakennustyöt. Lisäksi Muistolan koululla toteutettiin tiivistyskorjaus, jonka kokonaiskustannukset olivat noin 700 000 euroa.  Vuoden aikana tehtiin myös mittavat kuntotutkimukset lähes kaikkiin kouluihin ja muutamaan varhaiskasvatuksen kiinteistöön. Tutkimuksissa saatua tietoa käytetään hyväksi niin kiinteistöjen kunnossapidon toteutuksessa kuin myös tulevan investointiohjelman laadinnassa.

Yhdyskuntatekniikassa tehtiin kaupungin elinvoimaa vahvistavia investointeja. Mouhijärvellä kunnallistekniikan rakentaminen jatkui rinnakkaisväylän osalta Tiisalantiellä ja VT 11 alikulku valmistui. Maisemakylissä kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi ja tulee jatkumaa myös kuluvana vuonna.  Sastamalan Vesi -liikelaitos puolestaan investoi 2,2 miljoonan euron edestä vesi- ja jätevesiverkoston toimivuuden turvaamiseen. 

Elinvoiman kehittäminen

Sastamalan kaupunki valittiin alkuvuodesta Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunnaksi ja työllisyystilanne oli hyvä koko vuoden ajan. Osaavan työvoiman saatavuuteen pyrittiin vastaamaan Sasky koulutuskuntayhtymän, TE-hallinnon ja Ely -keskuksen välisen yhteistyön tiivistämisellä.

Sastamalan keskustan osalta järjestettiin SAFA –arkkitehtikilpailu, johon osallistui yhtensä yli 50 kilpailutyötä. Kilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma ja käynnistetty asemakaavoitus. Yrityspuisto Sykkeen kaavoitus valmistui loppuvuodesta. Alueen kehitystyötä tehdään hankerahoituksen turvin ja kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2020.

Kaupungin saavutettavuus ja liikenneturvallisuus valtatie 12 osalta parani huomattavasti, kun vuosien edunvalvontatyö konkretisoitui riista-aidan rakentamisella sekä valaistuksen laajentumisella. Risteysjärjestelyiden osalta kehitystyö jatkuu kuluvana vuonna.

Paikalliset yritykset tekivät vuonna 2019 merkittävää elinvoiman kehittämistyötä. Kalaneuvos Oy rakensi Pohjoismaiden suurimman kalasavustamon lisäten työtekijämäärää huomattavasti. Myös Lojer Oy teki ison investoinnin ja Pirkanmaan vuoden yrittäjäpalkinto myönnettiin Herkkujuustolalle. Kymmenvuotias Sastamala näkyi monella tavalla myönteisinä yritysuutisina koko vuoden ajan.  

Arvio vuoden 2020 kehityksestä

Tällä hetkellä elämme poikkeuksellista aikaa. Koronavirusepidemian johdosta maassa on siirrytty valmiuslain mukaiseen menettelyyn. Varautuminen on laaja-alaista kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Kunnilla on tässä tilanteessa kuitenkin erityinen vastuu turvata kuntalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät elintärkeät toiminnot. Koulut ovat siirtyneet etäopetukseen, varhaiskasvatuksessa ja 1.-3.-luokilla järjestetään vielä lähiopetusta. Suurin osa lapsista on otettu suositusten mukaisesti kotihoitoon. Etätyötä suositaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan tueksi avustaviin tehtäviin siirretään merkittävä määrä varhaiskasvatuksesta ja koululta vapautuvaa henkilökuntaa. Tällä hetkellä elämme tilanteessa, johon talousarvion laadintavaiheessa emme kyenneet varautumaan.

Vuoden 2020 talousarvio on jo lähtökohtaisesti alijäämäinen ja edellyttää merkittävää sopeuttamista. Tavoitteena on laatia kevään aikana sopeutusohjelma, jolla talouden tasapaino voidaan saavuttaa suunnitelmakauden aikana. Keskeisiä rakenteellisia muutoksia on valmisteltu Sotesin osalta JONOPOIS-hankkeessa ja sivistystoimen Palveluverkko 2030 -suunnitelmassa. Näiden toteuttaminen jatkuu vielä usean vuoden ajan.  Sopeutusohjelman yhteydessä arvioidaan myös kaupungin tulopohjan muutostarve.

Vuoden 2020 taloussuunnitelmassa esitetyllä investointitasolla velkataso kasvaa huomattavasti seuraavien vuosien aikana. Lisäksi aiempaa suuremmat investoinnit nostavat kaupungin poistotason nykyisestä kahdeksasta miljoonasta 10 miljoonan tasolle. Tämä tuo lisääntyvän haasteen käyttötalousmenojen sopeuttamiselle tulevina vuosina.

Lopuksi

Kuluneesta vuodesta suuri kiitos kaikille kaupunkilaisille, jotka osallistuitte laajasti kaupungin kymmenenvuotisen taipaleen kunniaksi järjestettyihin tapahtumiin joko järjestäjinä tai osallistujina. Kaupungin kehittämistyössä tarvitsemme jatkossakin yrityksiä, yhteisöjä ja kaikkia kuntalaisia. Tulevaisuudessa ne paikkakunnat menestyvät parhaiten, joissa paikallinen kumppanuus eri toimijoiden välillä kehittyy ja luo ympärilleen hyvinvointia. Monta pientä samansuuntaista tekoa on yhdessä paljon.

Kiitos kuuluu myös kaupungin henkilökunnalle, paikallisille yrityksille ja yhdistyksille sekä kaupungin luottamushenkilöille. Yhteistyötä ja vastuullista päätöksentekoa tulemme tarvitsemaan myös jatkossa.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa perusasioiden tärkeys korostuu entisestään. Kunnat ja kaupungit muodostavat Suomalaisen yhteiskunnan peruspilarin, jonka tehtäviin kuuluu pitää huolta asukkaistaan kaikissa olosuhteissa. Nyt tarvitaan solidaarisuutta, joustavuutta ja yhtenäisenä joukkueena toimimista.

Sastamalassa 25.3.2020

Jarkko Malmberg
kaupunginjohtaja

Takaisin