Sastamalan kaupungin kaavoitus - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Nähtävillä olevia asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja


Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan Kaukolan alueella 2021 kaavaehdotuksen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden tieyhteyden rakentaminen Kaukolantieltä Sastamalantielle siirtämällä rakenneosayleiskaavan yhdystiemerkintä Kaukolantien pohjoispään osalta uudelle tieyhteydelle.

Kaavamuutos liittyy Väyläviraston hankkeeseen, jossa rataturvallisuuden parantamiseksi korvataan tasoristeyksiä alikuluilla tai muilla ratkaisuilla Tampere-Pori-rataosuudella. Linkki Väyläviraston hankkeen sivuille: https://vayla.fi/tampere-pori-tasoristeykset/tie-ja-ratasuunnitelmakohteet/kaukolantie-vinkkilantie-sastamala

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan Kaukolan alueella 2021 kaavaehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 29.9. - 1.11.2021 yhdyskutasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksia kaupunginhallitukelle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Y_005 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella kaavakartta EHDOTUS

Y_005 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella selostus EHDOTUS

LIITE 1 OAS Y_005 Keskustaajaman rakenneosalyeiskaavan osan muutos Kaukolan alueella

LIITE 2 Keskustaajaman rakenneosayleiskaava 2030

Y_005 LIITTEET 3-6 Keskustaajaman Kaukolan kaavaselostuksen liitteet


Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Vehmaistenkadun asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen. Suunnittelualue käsittää suurimmaksi osaksi rakentamatonta aluetta Huiskonkadun ja Narvantien välissä. Tavoitteena on turvata alueen tonttitarjonta mahdollistaen kuitenkiin alueen virkistyskäyttö sekä liito-oravien mahdollisen kulkureitin säilymisen.

Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavanehdotus sekä siihen liittyvä tonttijako ja tonttijaon muutos ovat nähtävillä osallisten kuulemista varten on nähtävillä 29.9. - 1.11.2021 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksia kaupungihallitukselle osoitettuna joko osoiteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostilla osoitteessa sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

A_080 Vehmaistenkadun ak_ja akm_ehdotus_kaavakartta

A_080 Vehmaistenkadu asemakaava ja asemakaavan muutos_selostus_ehdotus

LIITE 9 Tonttijako ja tonttijaon muutos_Varila_osa korttelista 40 ja korttelit 45-48

A_080 Vehmaistenkadun kaavaselostuksen LIITTEET 1 -9


Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021 kaavaluonnos

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 6.7.2021 § 84 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021 kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos on nähtävillä 14.7. - 16.8.2021 ajan yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 Sastamala tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pihja Ahola 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Kaavaluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden tieyhteyden rakentaminen Kaukolantieltä Sastamalantielle siirtämällä rakenneosayleiskaavan yhdystiemerkintä Kaukolantien pohjoispäästä uudelle tieyhteydelle. Uudelle tieyhteydelle rakennettaisiin alikulku. Kaavamuutos liittyy hankkeeseen, jossa rataturvallisuuden parantamiseksi korvataan tasoristeyksiä alikuluilla ja muilla ratkaisuilla Tampere-Pori-rataosuudella. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti tutkitaan ehdotusvaiheeseen mennessä vielä vaihtoehdot, joista ensimmäisessä linjaus kulkisi Kaukolan myllyltä erkaantuen kohti rataa sekä sillalla radan yli Sastamalantielle ja toisessa nykyisen tasoristeyksen turvallisuutta parannettaisiin muilla keinoilla.

Ympäristölautakunta

Y_005 Keskustaajaman oyk muutos kaavakartta Luonnos 

Y_005 Keskustaajaman osayleiskaavanmuutos kaavaselostus Luonnos

LIITE 1 Y_005 OAS Keskustaajaman oyk muutos 

LIITE 2 Keskustaajaman osayleiskaava ja selostus voimassa oleva 

LIITTEET 3_6 Y_005 Keskustaajaman osayleiskaavamuutos


Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Vehmaistenkadun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Suunnittelualue käsittää suurimmaksi osaksi rakentumatonta aluetta Huiskonkadun ja Narvantien välissä. Tavoitteena on turvata alueen tonttitarjonta mahdollistaen kuitenkin alueen virkistyskäyttö sekä liito-oravien mahdollisen kulkureitin säilyminen.

Vahmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 19.5. - 18.6.2021 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupugintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi.  Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Ympäristölautakunta

A_080 Vehmaistenkadun asemkaavakartta Luonnos

A_080 Vehmaistenkadun asemkaavaselostus Luonnos

LIITE 2 havainnekuvaA_083 Vehmaistenkadun ak Luonnos Liitteet 1_3


Keikyän koulun asemakaavanmuutos luonnos

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 13.4.2021 Keikyän koulun asemakaavamuutoksen luonnoksen sekä asettää sen nähtäville. Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan Keikyässä aivan Kokemäenjoen tuntumassa, käsittäen Keikyän vanhan koulun alueen. Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen käyttötarkoitus vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita, mahdollistaen asumisen ja liiketoiminnan aiemmin opetustoimintaan käytetyllä alueella.

Keikyän koulun asemakaavaluonnos on nähtävillä 21.4. - 21.5.2021 kaupungintalolla 2. kerroksessa, Aarnontie 2 A, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 Sastamala tai sähköpostilla sastamala@sastamala.fi.  Lisätietoja antaa paikkatietoinsinööri Tatu Sundqvist 040 579 0251. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika.

Ympäristölautakunta

 A_078 Keikyän koulun asemakaavanmuutos Luonnos 

A_078 Keikyän koulun asemakaavanmuutos selostus Luonnos

Keikyän koulun asemakaavanmuutos LIITTEET 1_4 luonnos


Mouhijärventien maisemakylien Uusitiisala asemakaavaluonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Mouhijärven maisemakylien Uusitiisala asemakaavaluonnoksen. Suunnittelualue käsittää Tiisalantien ja Saikkalanjoen välistä aluetta. Tavoitteena on turvata alueen tonttitarjonta, mahdollistaa eri palveluita monipalvelukeskuksen muodossa sekä turvata arvokkaat luontokohteet ja edistää Uotsolan ja Häijään kaavallista yhdistymistä.

Mouhijärven maisemakylien Uusitiisala asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 17.6.-31.7.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.satamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika.

Ympröstölautakunta

A_074 Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalan asemakaava_kaavakartta_L

A_074 Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalana asemakaava_selostus_luonnos

 A-074 Mouhijärven maisemakylät II LIITTEET 1-3


Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019 luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019:n. Suunnittelualue käsittää Karkun aseman ympäristöä Maakunnantien ja rautatien rajaamalla alueella. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, parantaa liityntäpysäköinnin edellytyksiä, osoittaa maltillista täydennysrakentamista ja huomioida asianmukaisin suojelumerkinnöin alueen rakennettu kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset.

Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019 luonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 18.3. – 13.4.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Karkun kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Ympäristölautakunta

A072 Karkun asemanseudun kaavakartta luonnos

A072 Karkun asemanseudun kaavaselostus luonnos

A072 Liitteet 1 2 ja 6

A072 Liitteet 3_5


Asemanseudun asemakaavamuutos luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Vammalan asemanseudun asemakaavamuutos luonnoksen. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa voimassa olevaa asemakaavaa paremmin alueen erityispiirteet huomioivaksi, ajantasaistaa alueen asemakaava vastaamaan arvoalueiden ja rakennuskannan suojelutavoitteita rautatieaseman valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja Asemakadun eteläpuoleisissa kortteleissa sekä säilyttää keskustakuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa keskustarakennetta eheyttävä täydennysrakentaminen rautatieaseman läheisyyteen. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola, 040 5062 520, etunimi.sukunimi @ sastamala.fi.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 18.9. – 21.10.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää tänä aikana Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_007 Vammala Asemanseudun akm kaavakarttaluonnos

A_007 Vammala Asemanseudun akm selostus luonnos

A_007_Asemaseudun_akm_havainnekuva 05092019

A_007 Vammalan asemanseudun akm selostuksen liitteet 1_8


Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Töllimäentien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Mouhijärvellä sijoittuen Uotsolan ja Häijään taajamaosien välimaastoon. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja sijoittaa alueelle palveluasumisyksikön mahdollistava korttelialue. 

Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 26.6. – 12.8.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi.

Kaupunginhallitus

A_070 Töllimäentie kaavakartta Ehd,

A_070 Töllimäentien kaavaselostus Ehd

A_070 LIITE 1 Töllimäentien OAS päivitetty

A_070 LIITE 2 Töllimäentien akm Ehd havainnekuva

A_070 LIITTEET 3_5 Töllimäentien selvitykset

A_070 LIITTEET 6_7 Töllimäentien seurantalomake ja vastineraportti


Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunitema

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta asettaa nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelmaluonnoksen, josta on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Suunnitelman tavoitteena on tutkia alueen käyttömahdollisuuksia, kytkeä alueen liikenne olemassa olevaan liikenneverkostoon ja mahdollistaa alueen tiivistyminen luontevaksi osaksi kaupunkirakennetta. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa yleissuunnitelmassa esitetyissä osissa vaiheittain. 

Yleissuunnitelma ei ole kaava vaan yleispiirteinen, asemakaavoituksen pohjaksi laadittava suunnitelma.

Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelman päivitetty hanke-esite ja vuorovaikutussuunnitelma, selostus, suunnitelmaluonnosvaihtoehdot sekä niistä laaditut havainnepiirrokset ovat nähtävillä kaupungintalolla 17.4.-3.5.2019 välisenä aikana maankäytön tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Yleis- ja kehittämissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki suunnitelmasta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Sylvään koulun ruokalassa torstaina 25.4.2019 klo 17.00 alkaen. (Ojansuunkatu 8, 38200 Sastamala) Lisätiedot: kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520

Ympäristölautakunta

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn karttaluonnos Ve 1,

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn karttaluonnos Ve 2,

LIITE 2_Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelma_havainneV1

LIITE 3_Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelma_havainneV2

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn luonnos selostus,

LIITE 1 Hanke_esittely Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn


Uotsolan Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos luonnos

Vireillä olevan asemakaava ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja turvata alueella sijainneen Mustianojan kylätontin arvokkaimpien,muinaismuistooksi luokiteltavien osien säilyminen. Töllimäentien ympäristön asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 30.1. – 22.2.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa vs. kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

A_070 Töllimäentie ympäristön kaavakartta luonnos

A_070 Töllimäentien ympäristön kaavaselostus

A_070 Töllimäentien ympäristön ak OAS 2019

A_070 Töllimäentien ympäristön havainnekuva